Obrázek Bref Brilliant Gel All in 1 Artic Ocean WC blok 3 x 42g

Bref Brilliant Gel All in 1 Artic Ocean WC blok 3 x 42g

Bref
  • 126 g
BILLA Cena
Art. č.: 82-338674
149,90 Kč
1 kg 1 189,68 Kč

Nebezpečí

BREF BRILLIANT GEL ARCTIC OCEAN. CZ: WC blok. Nebezpečí. Obsahuje alkoholy C9-11, ethoxylované; alkoholy C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli. Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje: 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Podobné produkty