Obrázek Astrid Peo Deodorační sprej do bot 150ml

Astrid Peo Deodorační sprej do bot 150ml

Astrid
 • 150 Mililitr
Art. č.: 82-337341
89,90 Kč
1 l 599,33 Kč

Nebezpečí

Upozornění: NEBEZPEČÍ. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Podobné produkty

 • Obrázek Astrid Peo Antiperspirační deosprej na nohy 150ml

  Astrid Peo Antiperspirační deosprej na nohy 150ml

  Astrid
  • 150 Mililitr
  89,90 Kč
  1 l 599,33 Kč
 • Obrázek Astrid Peo Deodorační sprej na nohy 150ml

  Astrid Peo Deodorační sprej na nohy 150ml

  Astrid
  • 150 Mililitr
  89,90 Kč
  1 l 599,33 Kč