1. home
  2. Pravidla soutěže o nákup zdarma | BILLA e-shop

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „SOUTĚŽ O 3x NÁKUP ZDARMA“

1.   Úvodní ustanovení 


1.1.

Tento dokument upravuje pravidla spotřebitelské soutěže „Soutěž o 3x nákup zdarma“ (dále i jen „soutěž“). 

1.2.

Zkrácené znění pravidel soutěže uvedené na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s těmito úplnými pravidly soutěže (dále i jen „pravidla“). 

1.3.

Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků. Změna je účinná vyhlášením. 

 

2.   Pořadatel 


2.1.

Pořadatelem soutěže je společnost BILLA, spol. s r. o., IČO: 00685976, se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 67, PSČ 251 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61519 (dále i jen „pořadatel“). 

 

3.  Termín a místo konání soutěže 


3.1.

Soutěž probíhá v termínu ode dne 04. 05. 2023 00:00:00 do okamžiku, kdy e-shop BILLA dosáhne objednávku č. 20 002 (dále i jen „doba konání soutěže“). Definování objednávky č. 20 002 je dáno pořadovým číslem objednávky v objednávkovém rozhraní pořadatele (objednávkové rozhraní e-shopu BILLA čísluje jednotlivé objednávky vzestupně od okamžiku prvního spuštění e-shopu BILLA pro spotřebitele).  

3.2.

Soutěž probíhá na území České republiky (dále i jen „místo konání soutěže“) prostřednictvím e-shopu BILLA na webové stránce www.shop.billa.cz/soutez (dále i jen „soutěžní web“). 

 

4.       Účastníci soutěže a princip soutěže 


4.1.    Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba, která splní podmínky pro zapojení do soutěže (dále i jen „soutěžící“). 

4.2.

Podmínkou zapojení do soutěže je, že soutěžící uskuteční prostřednictvím e-shopu BILLA v době konání soutěže nákup v jakékoliv výši kupní ceny a současně při realizaci objednávky v e-shopu BILLA zkontroluje, doplní anebo aktualizuje své kontaktní údaje v sekcích “Doručovací údaje” a “Kontakt”, a vysloví souhlas se svojí účastí v soutěži. Nákup se považuje za dokončený zaplacením objednávky platební kartou a obdržením potvrzovacího e-mailu se souhrnem objednávky. V případě, že soutěžící neuvede veškeré požadované kontaktní údaje nebo uvede nesprávné kontaktní údaje, či nevysloví souhlas s použitím svých kontaktních údajů pro účely soutěže, bude bez dalšího ze soutěže vyloučen. 

4.3.

Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, které se jakýmkoliv způsobem podílejí na provozování e-shopu BILLA, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

4.4.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Pořadatel je v takovém případě oprávněn výhru udělit soutěžícímu, který uskutečnil první bezprostředně předcházející nevýherní nákup prostřednictvím e-shopu BILLA. 

4.5. Soutěžící se po dobu trvání soutěže může do soutěže zapojit opakovaně, a to vždy s novým soutěžním nákupem. Každý soutěžní nákup soutěžícího (splňující pravidla této soutěže) je zařazen do soutěže. Každý soutěžící však může vyhrát pouze jednou. 

 

5.       Výhra v soutěži 


5.1.

Výhrou v soutěži je, že každý ze tří výherců získá svůj výherní nákup, tj. nákup realizovaný pod číslem objednávky 20 000, 20 001 nebo 20 002, zdarma (dále i jen „výhra“). 

5.2.

Výhra bude výherci oznámena (e-mailem či telefonicky) po uskutečnění nákupu, nejpozději do 5 pracovních dnů. Výhra se vztahuje na nákup č. 20 000, 20 001 a 20 002, kdy rozhodujícím faktorem je “Číslo objednávky” v potvrzovacím emailu nákupu.  

5.3. Dojde-li k vyloučení osoby nesplňující podmínky soutěže ze soutěže, může být v souladu s čl. 4.4. výhra udělena soutěžícímu, která provedl nákup s číslem odlišným od čísel dle předchozí věty.  

5.4. Výhra bude výhercům poskytnuta tak, že příslušná platba nebude výhercům stržena z jejich bankovních účtů. V případě, že budou peníze v mezidobí již připsány na účet pořadatele, budou výhercům nejpozději do 5 pracovních dnů vráceny bankovním převodem na účet, z něhož byla platba realizována. 

5.5.Nepodaří-li se výherce kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy zadané v objednávce anebo formou telefonického hovoru (alespoň 2x), popřípadě je pořadatel oprávněn výhru udělit jinému soutěžícímu postupem dle čl. 4.4. 

 

6.   Zpracování osobních údajů 


6.1.    V souvislosti s pořádáním soutěže bude pořadatel zpracovávat osobní údaje soutěžících za účelem vyhodnocení výherců, poskytnutí výhry či řešení otázek souvisejících s účastí na této spotřebitelské akci, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování. Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále i jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále i jen „nařízení GDPR“). 

6.2.    Poskytnuté osobní údaje dle čl. 6.1 výše budou zpracovány v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo zákazníka. Správcem osobních údajů je pořadatel. Kontaktní údaje správce a pověřence: BILLA, spol. s r.o., se sídlem Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, gdpr@billa.cz. 

6.3.    Účelem zpracování je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher; 

6.4.

Právním základem je oprávněný zájem pořadatele, přičemž tento je založen na skutečnosti, že pořadatel má zájem odměnit své zákazníky za jejich aktivitu na e-shopu BILLA; soutěžící má právo na námitky proti tomuto zpracování, přičemž zpracování bude po podání námitek ihned ukončeno, avšak účast soutěžícího v soutěži tím bude ukončena; 

6.5.

Doba zpracování je doba trvání soutěže prodloužená o dobu nezbytně nutnou pro kontaktování výherců a předání výher 

6.6.

Práva: soutěžící má právo na námitky, přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů; případnou stížnost související se zpracováním osobních údajů je soutěžící oprávněn podat k pořadateli či přímo ke dozorovému orgánu jímž je: Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOU, www.uoou.cz); 

6.7.

Více informací o zpracování, příjemcích a informace o právech a možnostech jejich uplatnění zájemce nalezne v dokumentu „Ochrana osobních údajů“ dostupném na https://shop.billa.cz/ochrana-osobnich-udaju

 

7.  Závěrečná ustanovení 


7.1.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn z vážných důvodů (např. v případě zjištění neoprávněné manipulace se softwarem e-shopu apod.) soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na internetových stránkách www.shop.billa.cz. 

7.2.

Výměna výher či výměna za věcné výhry, jakož ani vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možné. 

7.3.    Pořadatel soutěže není odpovědný za případné technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. 

7.4.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. 

7.5.

Pokud výherce není daňový rezident České republiky, má povinnost doložit pořadateli svůj daňový domicil do 5 dnů od potvrzení výhry v soutěži. Pokud tak neučiní, pořadatel srazí a odvede daň 15 % z výhry (v případě, že není od daně osvobozena) v České republice. 

7.6.

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz 

7.7. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže uložen u pořadatele a na soutěžním webu https://shop.billa.cz/pravidla-nakup-zdarma

  


V Modleticích dne 03.05.2023